April 2019 –

 • President
  • Mr. Sean Song
 • Vice President
  • Ms. Rui Niu
  • Mr. Wenjun Zhang
 • Secretary General
  • Ms. Yukun Zhou
 • Treasure
  • Mr. Yaoshi You
  • Nengli liu
  • Nan Zheng
 • The principal of Chinese School
  • Ms. Yukun Zhou
 • Member Services
  • Mr. Wenjun Zhang
  • Mr. Yan Zeng
  • Ms. Ping Qian
 • Arts
  • Ms. Jie Liang
  • Ms. Peilin Wu
  • Ms. Guanjie Zhao
 • Public Relations
  • Ms. Rui Niu
  • Mr. Sai Tao
  • Ms. Zhixin Wen
 • Media Planning
  • Ms. Rui Niu
  • Ms. Futong Kang
 • Information Technology
  • Mr. Yuan Ren
  • Mr Guodong Wu
 • Honorary President
  • Mr. Mingkun Gu