April, 2017 – March, 2019

  • Honorary President: Mr. Mingkun Gu
  • Acting President:  Dr. Ziwei Wang (September, 2017 – March, 2019)
  • Vice President:      Ms. Yan Xu
  • Secretary-General:   Ms. Yukun Zhou (Also appointed as Principal of the Chinese School)
  • Treasurer:                  Ms. Hongshi Chen

Directors of Committees:

  • Member Services: Ms. Jinhua Zhu,  Mr Huamin Cai,  Ms. Jun Yuan, Mr. Liangzu Song
  • Culture and Arts:  Ms. Qian Liang, Ms. Jiayi Zhao, Mr. Guodong Wu
  • Communications: Ms. Yingqi Ma, Ms. Ximei Zhang,  Ms. Yushan Sui, Mr. Weijian Zhang, Mr. Yuan Ren