December, 2012 – March, 2015

  • President: Mr. Mingkun Gu
  • Vice President: Mr. Xuesong Guo
  • Secretary-General: Ms. Yukun Zhou
  • Treasurer: Ms. Weiwei Zou
  • Directors of Committees:
  • Community Services: Mr. Chunyan Yang, Dr. Tao Tao
  • Culture and Arts: Ms. Siti Yu, Ms. Yuming Ye
  • Sports and Entertainments: Dr. Tao Tao,Dr. Zhikuan Liu
  • Education: Ms. Jing Teng, Dr. Alan Chan
  • Communications:Ms. Yukun Zhou, Mr. Mingkun Gu